ՀՀ ք․ Երևան, Խանջյան 19ա
+374 77 00 31 50
info@armenakan.am

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ

Պաշտոնական կայք

5.1 Կուսակցության կառուցվածքային հիմքը Կուսակցության սկզբնական կազմակերպություններն են, որոնք ստեղծվում (կազմալուծվում) են Կուսակցության մշտական գործող ղեկավար մարմնի կողմից` սեփական նախաձեռնությամբ կամ Կուսակցության տարածքային կազմակերպություների առաջարկությամբ:

5.2 Սկզբնական կազմակերպության անդամների նվազագույն քանակը սահմանում է Կուսակցության մշտական գործող ղեկավար մարմինը:

5.3 Սկզբնական կազմակերպությունն իր գործունեությունն իրականացնում է ժողովների հրավիրման, որոշումների ընդունման, դրանց և Կուսակցության վերադաս մարմինների որոշումների կատարման միջոցով:

5.4 Սկզբնական կազմակերպությունն ընտրում է կազմակերպության ղեկավար`խմբապետ, և քարտուղար` երեք տարի ժամկետով: Եթե առաջադրվել են մեկից ավելի թեկնածուներ, ապա ընտրված է համարվում առավել կողմ ձայներ ստացած թեկնածուն: Սկզբնական կազմակերպության ժողովի որոշմամբ կարող են կատարվել կազմակերպության ղեկավարի և քարտուղարի վաղաժամկետ ընտրություններ:

Սկզբնական կազմակերպության ղեկավարը պատասխանատու է կազմակերպության ընդհանուր գործունեության, իսկ քարտուղարը` կազմակերպության գործավարության համար, և անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում է կազմակերպության ղեկավարին:

5.5 Սկզբնական կազմակերպության հերթական ժողովը հրավիրվում է կազմակերպության ղեկավարի կողմից` առնվազն վեց ամիսը մեկ անգամ, իսկ արտահերթ ժողովը` կազմակերպության ղեկավարի կամ անդամների առնվազն 1/3-ի նախաձեռնությամբ: Սկզբնական կազմակերպության արտահերթ ժողովը հրավիրվում է նախաձեռնողի առաջարկած ժամկետում և օրակարգով:

Սկզբնական կազմակերպության անդամների առնվազն 1/3-ի նախաձեռնությամբ կազմակերպության ղեկավարի կողմից արտահերթ ժողով չհրավիրելու դեպքում նախաձեռնողներն իրավասու են ինքնուրույն հրավիրել արտահերթ ժողովը` այդ մասին առնվազն յոթ աշխատանքային օր առաջ տեղյակ պահելով Կուսակցության անմիջական վերադաս մարմնին:

5.6 Սկզբնական կազմակերպությունը հաշվետու է Կուսակցության վերադաս մարմիններին և գործում է համապատասխան տարածքային Շրջանակի անմիջական ենթակայության տակ:

5.7 Սկզբնական կազմակերպությունը, յուրաքանչյուր տարվա հունվարին, Կուսակցության իր անմիջական վերադաս մարմնի հաստատմանն է ներկայացնում նախորդ տարվա իր գործունեության տարեկան (այդ թվում` ֆինանսական) հաշվետվությունը և առաջիկա տարվա գործունեության աշխատանքային ծրագիրը` ներառյալ տարեկան ծախսերի նախահաշիվը (այսուհետ` տարեկան հաշվետվություն և աշխատանքային ծրագիր):

5.8 Սկզբնական կազմակերպությունը`

1) իրականացնում է իր աշխատանքային ծրագրով նախատեսված միջոցառումներն ու աշխատանքները,
2) մասնակցում է Կուսակցության վերադաս մարմինների կազմակերպած միջոցառումներին,
3) մշտական կապ է պահպանում կազմակերպության գործունեության տարածքի բնակչության հետ,
4) Կուսակցության վերադաս մարմիններին տեղեկատվություն է տրամադրում կազմակերպության գործունեության տարածքում տեղի ունեցող հասարակական-քաղաքական իրադարձությունների վերաբերյալ և կարող է հանդես գալ առաջարկություններով ու Կուսակցության գործունեությանն առնչվող նախաձեռնություններով,
5) կատարում է Կուսակցության վերադաս մարմինների հանձնարարականները: