ՀՀ ք․ Երևան, Խանջյան 19ա
+374 77 00 31 50
info@armenakan.am

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀՈԻԹՅՈՒՆԸ

Պաշտոնական կայք

8.11 Կուսակցության նախագահությունը կոլեգիալ կառավարման մարմին է, որը`

1)  իրականացնում է Կուսակցության և նրա Կեդրոնական Մարմնի գործունեության ղեկավարումը,

2) ներկայացնում է Կուսակցությունը, նրա շահերը և դիրքորոշումը պետական մարմինների, հասարակական, քաղաքական և միջազգային կազմակերպությունների, միությունների ու ասոցիացիաների հետ ունեցած հարաբերություններում, կամ այդ նպատակով լիազորում է Կուսակցության այլ անդամների,

3) ղեկավարում է Կուսակցության Կեդրոնի աշխատանքները և համակարգում Կուսակցության բոլոր ստորաբաժանումների գործունեությունը,

4) տնօրինում է Կուսակցության գույքը և դրամական միջոցները,

5) հաստատում (ստորագրում) է Կուսակցության Կեդրոնի որոշումները,

6) հաստատում և օրենքով սահմանված կարգով ու ժամկետում պետական լիազոր մարմնին ներկայացնում է Կուսակցության  ֆինանսական և հաշվապահական հաշվետվությունները,

7) օրենքով սահմանված ժամկետում զանգվածային լրատվության միջոցներում հրապարակում է Կուսակցության ֆինանսական և գույքի օգտագործման վերաբերյալ հաշվետվությունները,

8) իրականացնում է սույն կանոնադրությամբ և Կուսակցության համագումարի

կողմից իրեն վերապահված այլ լիազորություններ,

Նախագահության ներկայացուցիչը՝

         Նախագահության ներկայացուցիչը համակարգում է նախագահության աշխատանքները, առանց լիազորագրի ներկայացնում է կուսակցությունը, բացի այս, որևէ այլ առավելություն չունի Նախագահության մյուս անդամների նկատմամբ: